Du er her

Samarbeid med politi

Trusler som oppfattes som reelle, og faktiske voldsepisoder, skal anmeldes til politiet. Det er politiets oppgave å bistå ved håndtering av vold og trusler og ellers når det er behov for maktmidler som bare politiet lovlig kan bruke. Slik anmeldelse oppfattes ikke som brudd på taushetsplikten, jf. helsepersonelloven: «Taushetsplikt etter § 21 er ikke til hinder for at opplysninger gis videre når tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre.».
 

Å håndtere manipulerende, truende eller voldelige pasienter eller legemiddelsøkere kan være en utfordring for alle leger. Legevaktshåndboken gir noen råd i denne sammenhengen. Lenken leder til en side som har noe informasjon om dette.