Du er her

Taushetsplikt

Rundskriv om helsepersonellets taushetsplikt om utlevering av pasientopplysninger til politiet ble første gang utgitt i juli 2015 (revidert januar 2016).
Rundskrivet presiserer reglene for når helsepersonell har taushetsplikt, når de har plikt til å varsle politiet og når de har adgang til å utlevere pasientopplysninger til politiet. Hensikten er å gjøre det enklere for helsepersonell å ta stilling til når de skal og kan gi informasjon til politiet.